Forretningsbetingelser

PUNCT Advokater P/S’ forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

1. Sagens modtagelse

Ved modtagelse af nye sager undersøger vi i overensstemmelse med retsplejeloven, Advokatsamfundets regler og vore egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikter. Hvis vi ikke kan påtage os sagen som følge af inhabilitet eller en interessekonflikt, kan vi være behjælpelige med at finde et andet advokatkontor.

PUNCT er – ligesom alle andre advokatkontorer – underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Vi er således i en række tilfælde forpligtede til at indhente og opbevare identitetsoplysninger fra vores klienter samt til løbende at vurdere risikoen for, at hvidvask eller terrorfinansiering måtte forekomme i tilknytning til vores sager.

Vores klienter kan derfor opleve, at vi stiller en række spørgsmål og beder om dokumentation til afklaring heraf. Dette gøres rutinemæssigt, og oplysningerne bruges ikke til kommercielle formål. Se i øvrigt vores privatlivspolitik.

Vi er herudover forpligtede til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi i helt ekstraordinære tilfælde være forpligtede til at underrette Hvidvasksekretariatet ved National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) eller Advokatsamfundet.

2. Fortrolighed

Alle medarbejdere hos PUNCT er underlagt tavshedspligt. Vi behandler alle oplysninger, vi modtager fra klienter, med fuld fortrolighed, medmindre andet aftales.

PUNCT kan ved ekstern kommunikation ikke sikre, at tredjemand behandler oplysninger fortroligt.

3. Insiderhandel

Alle medarbejdere hos PUNCT er omfattet af vores interne insiderregler samt gældende lovgivning, som skal forhindre insiderhandel, og som indebærer forbud mod enhver videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

4. Klientkonto

Vi forvalter klientmidler i henhold til Advokatsamfundets regler. Klientmidler indsættes på en klientkonto hos vores bankforbindelse. Oprettes der en særskilt klientkonto tilfalder tilskrevne renter på klientkontoen kunden, ligesom eventuelle tilskrevne negative renter debiteres kunden. Indsættes klientmidlerne på vores hovedklientkonto udbetales tilskrevne renter af tilsvar ikke til kunden, ligesom eventuelle negative renter ikke debiteres kunden.

Klienten debiteres eventuelle gebyrer, som det kontoførende pengeinstitut måtte kræve ved oprettelse, vedligeholdelse eller nedlæggelse af klientkontoen.

Ved oprettelse af en klientkonto har vi pligt til at videregive identitetsoplysninger til pengeinstituttet, hvori klientkontoen oprettes, idet pengeinstituttet skal leve op til hvidvaskloven.

Klientmidler på klientkonti er beskyttet op til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut i henhold til lov om indskyder- og investorgarantiordning. Dækningsloftet omfatter klientens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonti. PUNCT hæfter ikke for tab af klientmidler, der måtte følge af det kontoførende pengeinstituts insolvensbehandling.

5. Honorar og fakturering

Inden vi udfører en opgave for en klient, giver vi gerne – og altid over for forbrugere – en pris på udførelsen af opgaven. I mindre sager, hvor det er muligt at forudse sagens gang, kan vi ofte give en samlet pris på hele opgaven. I større sager kan dette sjældent lade sig gøre. I stedet prisfastsætter vi her gerne overskuelige delopgaver, inden vi udfører dem og informerer om principperne for beregningen. I større opgaver orienterer vi desuden løbende klienten om vores tidsforbrug.

Vores priser er som udgangspunkt baseret på, hvor meget tid vi bruger på sagen, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning ved prisfastsættelsen: Opgavens størrelse, kompleksitet, opgavens betydning for klienten, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi, omfanget af påkrævet specialviden og erfaring, samt om opgaven er udført uden for normal arbejdstid.

Vi afregner som udgangspunkt månedsvist bagud og ved sagens afslutning, medmindre andet aftales. I visse typer sager anmoder vi også om forudbetaling af vores anslåede honorar. Vores betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato.

Klienten debiteres særskilt for udlæg og omkostninger i forbindelse med opgaven. Ved udlæg og andre omkostninger beder vi som udgangspunkt om forudbetaling.

I tilfælde af klienters forsinkede betaling beregnes morarenter i henhold til rentelovens regler herom.

6. Immaterielle rettigheder

Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det arbejde og materiale, som PUNCT frembringer, tilhører som udgangspunkt PUNCT, medmindre andet er aftalt med klienten.

7. Opgavens afslutning

Både PUNCT og klienten kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør. Retten til honorar og omkostningsgodtgørelse bortfalder ikke i tilfælde af opsigelse.

Originale dokumenter tilbageleveres senest ved opgavens afslutning. Vi opbevarer desuden en kopi af sagens akter.

8. Markedsføring

Medmindre klienten frabeder sig dette, er PUNCT berettiget til at referere til en opgave i markedsføringsmæssige sammenhænge, når opgaven er afsluttet, og hvis opgaven er offentlig kendt.

9. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

PUNCT er ansvarlig for vores rådgivning over for vores klienter efter dansk rets almindelige regler med de nedenfor anførte begrænsninger.

Klienten kan alene rette krav mod PUNCT Advokater P/S og således ikke mod den enkelte partner eller andre medarbejdere.

Vores rådgivning er målrettet til den konkrete opgave og må ikke uden vores udtrykkelige samtykke anvendes til andet formål. Vi er kun ansvarlige over for klienten for den rådgivning, som er ydet, medmindre andet er aftalt.

Vi er danske advokater og rådgiver derfor alene på baggrund af dansk ret. Såfremt der indgår udenlandske retsforhold i en sag vi varetager, og vi rådgiver klienten i tilknytning hertil, sker denne rådgivning enten på følgende grundlag af en ren ordlydsfortolkning med udgangspunkt i vores danske juridiske uddannelse og generelle erfaring i forbindelse med den pågældende type opgaver, og/eller at der alene er tale om formidling/sammenfatning/referat af rådgivning modtaget fra en udenlandsk rådgiver på klientens vegne. Uanset omstændighederne omfatter vores rådgivning aldrig rådgivning om den relevante udenlandske retsstilling, som altid bør søges afklaret med en relevant udenlandsk rådgiver.

PUNCTs ansvar pr. opgave er uanset det foregående begrænset til DKK 10 millioner. Vores ansvar omfatter ikke formuetab, driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte eller konsekvensøkonomiske tab.

PUNCT hæfter ikke for fejl begået af rådgivere, som PUNCT har henvist til, eller for fejl begået af underleverandører, som PUNCT har overladt dele af opgavens udførelse til eller har henvist til.

10. Klager

Er klienten ikke tilfreds med vores bistand eller honorar, bedes klienten kontakte opgavens ansvarlige partner.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af PUNCT Advokater P/S og/eller utilfredshed med en af PUNCT Advokater P/S’ advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

11. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og PUNCT skal løses efter dansk ret ved de danske domstole med Københavns Byret som første instans.

Forretningsbetingelserne er senest opdateret den 4. januar 2023

Prispolitik

Vores honorar fastsættes som udgangspunkt på baggrund af vores tidsforbrug, men vi inddrager også rådgivningens omfang og kompleksitet, sagens værdi, det opnåede resultat og ansvaret forbundet med løsning af opgaven. Inden vi yder rådgivning, sender vi gerne et prisoverslag på hele rådgivningsydelsen eller delelementer heri.

Ved afregning efter medgået tid er vores timepriser følgende:

Medarbejder/partnerTimepris ekskl. momsTimepris ekskl. moms
Partner3.300 – 3.500 kr€ 440 – 470
4.+års advokat2.850 kr.€ 380
3. års advokat2.650 kr.€ 355
2. års advokat 2.400 kr€ 320
1. års advokat 2.200 kr.€ 295
3. års advokatfuldmægtig2.000 kr.€ 270
2. års advokatfuldmægtig 1.800 kr.€ 240
1. års advokatfuldmægtig 1.600 kr.€ 215
Paralegal 1.100 kr€ 150
Legal Intern700 kr€ 90

(reguleret den 2. januar 2024)

Medarbejdere med anden relevant erfaring afregnes på baggrund af samlet anciennitet.

Vi yder højt specialiseret juridisk rådgivning til en konkurrencedygtig pris og lægger vægt på at beskrive vores tidsforbrug på en gennemsigtig måde.