Klientoplysninger

PUNCT Advokater P/S drives fra adressen Kampmannsgade 2, 1604 København V. Vores CVR-nr. er 43 73 82 16.

Alle vores advokater er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.

Vores advokater er ligeledes alle omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af retsplejelovens regler om god advokatskik. God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. omfatter regler om tavshedspligt, hvorefter advokater og medarbejdere ikke må videregive informationer opnået igennem deres arbejde, og interessekonflikter, hvorefter advokaten ikke må rådgive en klient ved konflikt om øvrige interesser. Der kan læses om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside, og på Advokatnævnets hjemmeside kan der læses mere om bl.a. klageadgang, nævnspraksis og god advokatskik.

Alle medarbejdere er omfattet af vores interne insiderregler samt gældende lovgivning, som skal forhindre insiderhandel, og som indebærer forbud mod enhver videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

PUNCT Advokater har for samtlige kontorets advokater tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, herunder som mediator, retsmægler, beskikket tilsyn, kurator, likvidator eller rekonstruktør. Punct Advokaters ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos CODAN Forsikring, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V e-mail codan@codan.dk.

Vi forvalter klientmidler efter Advokatsamfundets regler herom. Derfor indsættes klientmidler på særskilte klientkonti i Nordea Bank, medmindre andet aftales. Klientmidler på klientkonti er beskyttet op til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut i henhold til lov om indskyder- og investorgarantiordning. Dækningsloftet omfatter klientens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonti.

Ved modtagelse af en opgave undersøger vi muligheder for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp til klienten. Hvis vores honorar udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, vil vi ved sagens påtagelse orientere klienten om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for klienten.

PUNCT Advokaters forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

Enhver tvist mellem en klient og PUNCT Advokater skal løses efter dansk ret ved de danske domstole med Københavns Byret som første instans.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af PUNCT Advokater og/eller utilfredshed med en af PUNCT Advokaters advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.