Straight
to the point

Hos Punct Advokater løser erfarne specialister juridiske udfordringer for store danske og internationale virksomheder og offentlige kunder.

Vores rådgivning er målrettet professionelle brugere af juridiske ydelser, der ved, at effektivitet og ligefremhed skaber de bedste resultater.

Specialer

Hos Punct skaber vi værdi gennem erfaring, branchekendskab og dyb specialisering.
Vi rådgiver især inden for følgende områder:

Hos Punct Advokater tilbyder vi rådgivning og bistand til køb, salg, udlejning, finansiering mv. af ejendomme. Vi har en dybtgående forståelse af commercial real estate-området og er i stand til at hjælpe vores klienter med at navigere i de juridiske aspekter af erhvervsejendomsbranchen ud fra et helhedsperspektiv.

Vi arbejder tæt sammen med vores klienter for at forstå deres forretningsbehov og hjælper dem med at finde den bedst mulige løsning på deres udfordringer. Vi håndterer alt fra kontraktforhandlinger og udarbejdelse til due diligence-undersøgelser.

Vores team består af erfarne advokater med speciale i commercial real estate-området – dedikerede til at levere høj kvalitet, professionel rådgivning og god service.

Hos Punct Advokater anser vi Corporate commercial både som en række enkeltstående retsområder, men også en tværgående disciplin med blandede problemstillinger, som hver enkelt sag medfører, uanset om det er en kontrakt, en forhandling eller en tvist. Det er langt fra altid meningsfuldt at håndtere hvert delpunkt i en sag af individuelle specialister – en samlet tilgang til sagen koncentreret på få personer er ofte mere effektiv.

Corporate & Commercial omfatter hos os bl.a. selskabsret, hvor vi rådgiver om eksempelvis valg af virksomheds- og selskabsform, stiftelse af selskaber og filialer, fusion, spaltning, omdannelse og anden omstrukturering af selskaber, ophør og likvidation, ejeraftaler, vedtægter og kapitalforhold

Inden for M&A rådgiver vi bl.a. om køb og salg af virksomheder, due diligence og implementering af transaktioner.

Vi beskæftiger os i høj grad med kommercielle kontrakter om bl.a. købs-, salgs- og leveringsbetingelser, samarbejdsaftaler, outsourcingaftaler, leverandøraftaler, distributions- og handelsagentaftaler, IT-kontrakter og franchiseaftaler

Inden for forsikrings- og erstatningsret retter vores rådgivning sig både mod forsikringsselskaber og forsikringstagere og omfatter bl.a. udarbejdelse og fortolkning af forsikringsvilkår, skadesbehandling, dækningsomfang, anmeldelse og opgørelse af tab.

Vi bistår inden for GDPR med bl.a. compliance-projekter, databehandleraftaler, retningslinjer og templates, sikkerhedsbrister og overførsel af personoplysninger.

Inden for ansættelsesret omfatter vores rådgivning bl.a. ansættelsesaftaler, herunder direktørkontrakter, incitamentsordninger, konkurrence- og kundeklausuler, opsigelser og ændringer i ansættelsesforhold, offentlige arbejdsgivere og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Inden for vores respektive specialeområder fører vi retssager ved alle retsinstanser, herunder Højesteret, og voldgiftssager ved danske og internationale voldgiftsinstitutter og ved ad hoc voldgifter.

Vi er et team af advokater, som er vant til at arbejde sammen og løse sagerne effektivt og målrettet. Vores kunder siger, at vi i kraft af vores fokusering og gode teamwork leverer resultater og produkter på højeste niveau. Det er vi meget stolte af.

Vi vurderer hurtigt en sags procesmuligheder og lægger en effektiv strategi for håndtering af alle dens elementer: Sagens oplysning, parts- og vidneforklaringer, andre beviser (herunder sagkyndig bevisførelse), procesveksling samt mundtlig forhandling. Vi inddrager sagens størrelse og betydning heri samt mulige alternativer (forlig og andre konfliktløsningsmuligheder). Formålet er at sikre hurtig og effektiv håndtering af sagen med fokus på at opnå det, klienten har som sit mål.

Vi har erfaring med de særlige processuelle regler, der gælder for forskellige typer af voldgiftssager, herunder reglerne om bevisoptagelse, skriftlige vidneerklæringer og sagkyndige erklæringer fra partsudpegede eksperter.

Vi er løbende opmærksomme på, om forudsætningerne for en sag ændrer sig og sikrere, at strategien og risikovurderingen er opdateret.

Mange klienter opfatter med rette rets- og voldgiftssager som omkostningstunge og langvarige og dermed ikke den optimale metode til at løse en tvist. Vi sikrer, at forligsmiljøet i sagen løbende testes, og vores viden om, hvordan man vinder en retssag, er et godt afsæt for at opnå et godt forlig.

Vi rådgiver danske og udenlandske selskaber, forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber om forsikrings- og erstatningsretlige spørgsmål. Dette omfatter fortolkning af policer og vilkår, dækningsmæssige forhold, erstatning i og uden for kontrakt, korrekt opgørelse af tab, regres, forholdsregler ved skift af forsikring, risk management, ATE insurance m.v.

Vi fører et stort antal rets- og voldgiftssager om forsikrings- og erstatningsretlige emner, typisk efter opdrag fra forsikringsgiver.

Vi arbejder frekvent med nærmest alle typer af skades- og ansvarsforsikring.

Her kan du møde Puncts partnere og medarbejdere
– og læse mere om, hvem vi er og hvad vi kan.

Amalie Overkær Lund Jensen

Legal intern

Corporate & Commercial
Dispute Resolution

ao@punct.dk
+45 30 69 18 19

Cecilia Odgaard Snog

Legal intern

Corporate & Commercial
Dispute Resolution

cos@punct.dk
+45 21 69 74 69

Nicoline Bohn Overbeck

Legal intern

Corporate & Commercial
Dispute Resolution

nov@punct.dk
+45 30 71 65 12

Vi hedder Punct.
Navnet signalerer det, vi står for:

Uden omsvøb
– straight to the point.

Fokus på det rette
– også de ømme punkter.

Sager håndteres med
præcision og fremdrift.

Punct Advokater tilbyder professionel og ligefrem juridisk rådgivning til kunder, der selv er så professionelle, at det er præcis det, de efterspørger.

Vores passion og kompetencer er skarpt fokuserede på at skabe værdi for vores kunder – uden omsvøb og omveje. Vi har dybe specialistkompetencer og omfattende branchekendskab, og vores senior partnere er altid selv nede i sagerne. Vi er vant til at håndtere store, komplekse og krævende sager – og sikrer altid en lean proces, der skaber resultater. Ganske enkelt.

Og de allerbedste resultater opnås, når vores juridiske rådgivning og ydelser indgår som en central del af vores kunders processer og forretning. Derfor er vores kunder som oftest større virksomheder og offentlige kunder, der er professionelle brugere af juridiske ydelser og produkter.

Karriere hos Punct

Vi er altid interesserede i at høre fra dygtige, kompetente og sympatiske jurister og jurastuderende, der gerne vil arbejde i en ambitiøs, professionel og jordnær advokatvirksomhed.

Skriv til pck@punct.dk – hvis du mener, at vi er et godt match.