Privatlivspolitik

1. Formålet med politikken

PUNCT Advokater P/S (”PUNCT”) behandler i en række situationer personoplysninger om dig. Det sker blandt andet, når vi etablerer et klientforhold, og vi leverer rådgivning, eller hvis du på anden måde kommer i kontakt med os, f.eks. som part eller vidne i en sag, hvis du ansøger om job hos os, deltager i et kursus eller besøger vores hjemmeside.

Vi skal som udgangspunkt sikre, at du informeres, hvis vi behandler dine personoplysninger. I visse tilfælde er vi dog forhindrede i at iagttage denne oplysningspligt. Det er navnlig aktuelt i de tilfælde, hvor vi er underlagt regler om tavshedspligt, eller andre interesser taler afgørende imod at informere dig.

Denne privatlivspolitik indeholder information om PUNCTs behandling af personoplysninger, som du kan læse mere om nedenfor.

2. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger hos PUNCT er:

PUNCT Advokater P/S
CVR: 43 73 82 16
Kampmannsgade 2
1604 København V

Vi kan kontaktes vedrørende vores behandling af personoplysninger på:

E-mail: ln@punct.dk

3. Behandling af personoplysninger

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger nedenfor.

4. Behandlingssikkerhed

Som advokatkontor er PUNCT forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores klienters og andre relationers oplysninger, herunder personoplysninger. PUNCT prioriterer klientfortrolighed og informationssikkerhed højt, og vi er stærkt engagerede i at sikre en kontinuerlig beskyttelse af oplysninger. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre beskyttelse af såvel klientoplysninger, personoplysninger som andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger for at sikre en tilstrækkelig sikkerhed og efterlevelse af vores politikker.

5. Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du en række grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder kan dog blive begrænset, f.eks. hvis udlevering af oplysninger, som du ellers havde krav på at modtage, vil krænke andre personers rettigheder eller være i strid med vores tavshedspligt som advokater.

Tilbagekalde samtykke
I det omfang, vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelsen berører dog ikke lovligheden af den behandling, vi har foretaget forud for tilbagekaldelsen. For at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage, bedes du kontakte os.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information og markedsføringsmateriale fra PUNCT, kan du let framelde dig ved at besvare en af de modtagne mails med ”frameld markedsføring” eller for så vidt angår vores nyhedsbrev ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i det senest modtagne nyhedsbrev.

Ret til indsigt
Du har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om PUNCT behandler personoplysninger om dig, og i givet fald hvilke personoplysninger, og hvordan vi behandler dem, samt at få tilsendt en kopi heraf.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettet. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om rettelsen, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til sletning
Du kan have ret til at få slettet de personoplysninger, PUNCT behandler om dig. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. sletning, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til begrænsning af behandling
Du kan have ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så oplysningerne blot opbevares af PUNCT. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. begrænsning, hvis det er muligt og lovligt.

Ret til at transmittere personoplysninger (”dataportabilitet”)
Du har i visse tilfælde ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få udleveret de personoplysninger om dig, du har givet os og få overført oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Ret til at gøre indsigelse mod PUNCTs behandling
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.

6. Ændringer i denne privatlivspolitik

Gennemsigtighed er et løbende ansvar, og vi opdaterer derfor løbende vores privatlivspolitik. Privatlivspolitikken er senest opdateret den 3. januar 2022.

7. Kontakt og klage

Hvis du ønsker at klage over PUNCTs behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til ln@punct.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage hurtigst muligt.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Klientadministration

Formål

Formålet er at varetage klientforholdet, herunder foretage konflikttjek, oprette klient og sager, fakturere, samt at administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, samt varetage drift og vedligehold af vores systemer.

Registrerede

Klienten, herunder medarbejdere hos klienten.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, titel, adresse, telefonnummer og e- mailadresse, evt. medarbejdernummer, vores bistand og rådgivning, samt faktureringsoplysninger.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med vores klient eller gennemføre foranstaltninger på klienternes anmodning forud for indgåelse af aftalerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig for, at vi kan overholde retlige forpligtelser, herunder krav i bogføringslovens § 10, som PUNCT er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at varetage klientforholdet, opfylde aftalen med vores klient, administrere og udvikle vores forretning og rådgivning, varetage drift og vedligeholdelse af systemer, som benyttes som led i varetagelsen af klientforholdet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Kilde

Klienten, herunder medarbejdere hos klienten.

Tidsrum for behandling

Oplysningerne slettes efter 11 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori klientforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Visse stamoplysninger om klienten, slettes efter 30 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori klientforholdet ophører til sikring mod interessekonflikter.

Kategorier af modtagere

PUNCT er underlagt lovbestemt fortrolighed og videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til tredjeparter.

Vi videregiver dog personoplysninger til vores klient, modparter, domstole, samt andre offentlige myndigheder, såfremt det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi videregiver endvidere, i visse tilfælde, personoplysninger til vores revisor og andre professionelle rådgivere, f.eks. for, at revisor kan udføre revision, eller for at vi kan modtage rådgivning.

Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, bogholder mv. der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. PUNCT indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af PUNCT, for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS, medmindre dette sker til klienten, modparter eller domstole. Vi vil i disse situationer sikre at der er et overførelsesgrundlag, hvor EU- Kommissionen ikke har godkendt det pågældende tredjeland som “sikkert”.

Kundekendskabsprocedure

Formål

Formålet er at gennemføre kundekendskabsprocedure.

Registrerede

Klienten, herunder dennes ejere og daglige ledelse.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, der fremgår af f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis herunder navn, adresse, fødested, nationalitet og cpr-nr. Vi gemmer en kopi af de foreviste legitimationsdokumenter, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, hvor vi har mistanke om hvidvask og/eller terrorfinansiering.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysningerne som påkrævet i medfør af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), som PUNCT er underlagt. Vi behandler oplysningerne i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21, jf. § 10, herunder særligt § 11, stk. 1, nr. 1, litra a, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som PUNCT er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. nr. 1.

Hvis vi behandler oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, sker behandling alene til varetagelse af en berettiget interesse i at overholde vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Kilde

Klienten, herunder dennes ejere og daglige ledelse samt medarbejdere hos klienten.

Tidsrum for behandling

Oplysningerne slettes efter 5 år, regnet fra tidspunktet, hvor klientforholdet ophører, eller hvor den enkelte sag/transaktion afsluttes, medmindre særlige forhold betinger en længere opbevaringsperiode.

Kategorier af modtagere

PUNCT er underlagt lovbestemt fortrolighed og videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til tredjeparter.

Vi kan dog blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder. Hvor vi har mistanke om hvidvask og terrorfinansiering, der ikke kan afkræftes, har vi en pligt til at indberette og videregive oplysningerne til Hvidvasksekretariatet ved National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og eventuelt øvrige tilsyn i medfør af hvidvasklovens § 26.

Vi vil i visse tilfælde videregive personoplysninger til vores professionelle rådgivere for, at vi kan modtage rådgivning.

Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. PUNCT indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af PUNCT, for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Levering af juridisk bistand og rådgivning

Formål

Formålet er at levere juridisk bistand og rådgivning til vores klient.

Registerede

Klienten, parter, samarbejdspartnere, vidner og madarbejdere hos disse.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, organisation, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, øvrige oplysninger, vores klient leverer, for at vi kan levere vores bistand og rådgivning. Hvis det er nødvendigt for at levere vores bistand, behandler vi også cpr-nr.

Eventuelle særlige kategorier af personoplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. Som udgangspunkt ønsker vi dog ikke at modtage særlige kategorier af personoplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser og behandler dem alene, hvor det er nødvendigt for at kunne levere vores bistand og rådgivning.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler almindelige personoplysninger om vores klient, som er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med vores klient og levere vores rådgivning eller for at gennemføre foranstaltninger på klientens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi behandler almindelige personoplysninger om modparter, klientens og modparters medarbejdere og vidner, såfremt det er nødvendigt for, at PUNCT kan forfølge legitime interesser i at kunne varetage klientens interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Vi behandler (videregiver) cpr-nr. til offentlige myndigheder, herunder til brug for at foretage registreringer på vegne af klienten på virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk, som påkrævet for entydig identifikation, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. nr. 3.

Såfremt vi behandler særlige kategorier af personoplysninger eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser om klienten, modparter, klientens og/eller modparters medarbejdere, sker behandling alene, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f.

Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4. Hvis vi behandler oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, sker behandling alene til varetagelse af en berettiget interesse i at overholde vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Kilde

Klienten, parter, vidner, samarbejdspartnere samt disses rådgivere eller medarbejdere, samt i øvrigt fra offentligt tilgængelige kilder.

Tidsrum for behandling

Som hovedregel slettes oplysningerne 10 år efter klientforholdets ophør regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori den seneste sag for den pågældende klient er afsluttet, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

Kategorier af modtagere

PUNCT er underlagt lovbestemt fortrolighed og videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til tredjeparter.

Vi videregiver dog personoplysninger til vores klient, modparter, domstole, samt andre offentlige myndigheder, såfremt det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Endvidere videregiver vi i visse tilfælde personoplysninger til vores revisor og andre professionelle rådgivere, f.eks. for, at revisor kan udføre revision, eller for at vi kan modtage rådgivning.

Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, bogholder mv. der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. PUNCT indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af PUNCT, for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS, medmindre dette sker til klienten, modparter eller domstole. Vi vil i disse situationer sikre at der er et overførelsesgrundlag, hvor EU- Kommissionen ikke har godkendt det pågældende tredjeland som “sikkert”.

Kurser, netværk og lignende arrangementer

Formål

Formålet er at planlægge, afholde og evaluere kurser, netværk og lignende arrangementer hos PUNCT.

Registrerede

Deltageren.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, e-mailadresse, telefonnummer og organisation.

Behandlingsgrundlag

Behandling af personoplysninger i forbindelse med tilmelding til kurser, netværk og lignende arrangementer hos PUNCT sker for, at vi kan opfylde aftalen med deltageren eller for at gennemføre foranstaltninger på deltagerens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at evaluere og administrere kurser, netværk og lignende arrangementer og holde kontakt med deltageren, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan overholde retlige forpligtelser, herunder krav i bogføringsloven, som PUNCT er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Kilde

Deltageren selv eller dennes arbejdsgiver.

Tidsrum for behandling

Oplysningerne slettes efter 2 år, regnet fra tidspunktet for kurset, netværket eller arrangementet er gennemført og evalueret, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Kategorier af modtagere

PUNCT er underlagt lovbestemt fortrolighed og videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til tredjeparter.

Vi videregiver dog i visse tilfælde personoplysninger til vores revisor og andre professionelle rådgivere, f.eks. for, at revisor kan udføre revision, eller for at vi kan modtage rådgivning.

Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, bogholder mv. der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. PUNCT indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af PUNCT, for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Markedsføringsmæssige tiltag

Formål

Formålet er at foretage markedsføringsmæssige tiltag, herunder udsendelse af nyhedsbreve, invitationer til diverse arrangementer og andre direkte henvendelser.

Registrerede

Relationen.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, e-mail, telefonnummer og organisation.

Behandlingsgrundlag

Hvis vi tidligere har haft kontakt med en relation på den ene eller anden måde, vurderer vi, at vi har en legitim interesse i at behandle dennes personoplysninger, så vi kan fastholde vores relation og markedsføre vores ydelser, samt sørge for, at vores henvendelser til vores relation er så relevante som muligt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med tilmelding af vores nyhedsbrev sker på grundlag af relationens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kilde

Relationen selv eller fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. LinkedIn, Facebook eller relationens organisations hjemmeside.

Tidsrum for behandling

Oplysningerne slettes, når relationen selv frabeder sig, at vi henvender os.

For så vidt angår vores nyhedsbreve slettes oplysningerne, når relationen tilbagekalder sit samtykke.

Kategorier af modtagere

Vi videregiver i visse tilfælde personoplysninger til vores professionelle rådgivere for at vi kan modtage rådgivning.

Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. PUNCT indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af PUNCT, for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Besøgende på PUNCT.dk

Formål

Formålet er administration af besøgende på PUNCT.dk.

Registrerede

Den besøgende på PUNCT.dk.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder IP-adresse.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger, da behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i funktionaliteten af vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde

Den besøgende.

Kategorier af modtagere

Vi videregiver i visse tilfælde personoplysninger til vores professionelle rådgivere for, at vi kan modtage rådgivning.

Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. PUNCT indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af PUNCT, for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Rekruttering

Formål

Formålet er rekruttering, herunder at behandle og vurdere en ansøger i forhold til en aktuel eller fremtidig stilling hos PUNCT.

Registrerede

Ansøgeren.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, uddannelsesmæssig baggrund, erhvervserfaring og andre personoplysninger, ansøgeren afgiver, samt referencer.

Oplysninger om strafbare forhold, herunder straffeattest, på den ansøger, der tilbydes en stilling.

Vi behandler i visse tilfælde særlige kategorier af personoplysninger, herunder om sygdomme, der aktuelt vil have stor betydning for ansøgerens mulighed for at udføre den pågældende stilling.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at PUNCT kan forfølge legitime interesser i at kunne rekruttere en ansøger til en stilling hos PUNCT, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Vi behandler personoplysninger som indhentes via reference, hvis ansøgeren har givet sit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi behandler endvidere personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af ansøgeren selv, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e og artikel 6, stk. 1, litra f. PUNCT forfølger sin legitime interesse i at kunne rekruttere ansøgere til stillinger hos PUNCT. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Vi behandler oplysninger om straffeattest, såfremt det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse i at sikre, at ansøgeren kan varetage den stilling hos PUNCT, som skal besættes, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Dette gør sig f.eks. gældende i forbindelse med PUNCTs overholdelse af § 8 i hvidvaskloven.

Behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger er nødvendig for at overholde vores eller ansøgerens arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, herunder lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet § 2, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

Kilde

Ansøgeren og hos evt. referencer (hvis ansøgeren har givet sit samtykke) samt oplysninger der i øvrigt er offentligt tilgængelige.

Tidsrum for behandling

Oplysninger om en ansøger, der ikke tilbydes en stilling slettes efter 3 måneder, regnet fra tidspunktet, hvor ansøgeren har modtaget afslag på sin ansøgning, medmindre ansøgeren har givet samtykke til en længere opbevaringsperiode, eller særlige forhold betinger en længere tids opbevaring.

Oplysninger om ansøgere, der tilbydes en stilling hos PUNCT, overgår til ansøgerens personalemappe.

Kategorier af modtagere

Vi videregiver i visse tilfælde personoplysninger til vores professionelle rådgivere for, at vi kan modtage rådgivning.

Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. PUNCT indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af PUNCT, for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Leverandøradministration

Formål

Formålet er at varetage administration af leverandør- og samarbejdsforhold.

Registrerede

Leverandøren og samarbejdspartneren, samt medarbejdere hos disse.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. På medarbejdere hos leverandøren og samarbejdspartnerne behandler vi navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med vores leverandør eller samarbejdspartner eller for at gennemføre foranstaltninger på deres anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse, herunder krav i bogføringsloven, som PUNCT er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at varetage leverandør- eller samarbejdsforholdet og opfylde aftalen med vores leverandør eller samarbejdspartner, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Kilde

Leverandøren eller samarbejdspartneren, samt medarbejdere hos disse.

Tidsrum for behandling

Oplysningerne slettes efter 6 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori leverandør- eller samarbejdsforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Kategorier af modtagere

Vi videregiver alene personoplysninger til vores revisorer og andre professionelle rådgivere, f.eks. for, at revisor kan udføre revision, eller for at vi kan modtage rådgivning.

Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, bogholder mv. der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. PUNCT indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af PUNCT, for at sikre den nødvendige sikkerhed.